Every President, Executive Yuan (Premier) in the world


Taiwan: President, Executive Yuan (Premier) Chao-shiuan Liu